6 C
Kraków

Rejestracja organizacji

Jak założyć zakładową lub międzyzakładową organizację związkową OZZPiP

Dla powołania zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej grupa przynajmniej 10 pielęgniarek, położnych lub asystentek pielęgniarskich (odpowiednio pielęgniarzy, położnych, asystentów pielęgniarskich), zatrudnionych w jednym zakładzie pracy (dla organizacji zakładowej) lub kilku zakładach pracy (w przypadku organizacji międzyzakładowej) podejmuje uchwałę o utworzeniu struktury zakładowej, o nazwie Zakładowa Organizacja Związkowa OZZPiP przy (nazwa zakładu pracy) lub Międzyzakładowa Organizacja Związkowa OZZPiP w (nazwa miejscowości).

Uchwała o utworzeniu organizacji międzyzakładowej winna określać, jakie zakłady pracy są objęte ich działaniem – z tych zakładów powinni pochodzić członkowie organizacji, przy czym organizacja międzyzakładowa może działać jedynie u pracodawców, u których nie działa Zakładowa Organizacja Związkowa OZZPiP

Podczas zebrania założycielskiego należy wybrać Komitet Założycielski w liczbie od 3 do 7 osób. Komitet założycielski zajmie się organizowaniem pracy związku i propagowaniem jego działalności, w tym także wydawaniem i przyjmowaniem deklaracji członkowskich, do czasu zarejestrowania organizacji w Rejestrze Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Komitet ten powinien podjąć uchwałę o wskazaniu nie więcej niż 3 swoich członków, jako osoby objęte szczególną ochroną przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę, zgodnie z ustawą o związkach zawodowych. Ochrona ta trwa 6 miesięcy od dnia powstania Komitetu.
O powstaniu struktury związkowej, podobnie jak i o uchwale Komitetu wskazującej osoby podlegające ochronie Komitet Założycielski winien zawiadomić pracodawcę. Bez takiego zawiadomienia ochrona wskazanych członków Komitetu jest bezskuteczna.

Podczas zebrania założycielskiego można także wybrać od razu organy związku, tj. Przewodniczącą, członków Zarządu (przynajmniej dwóch: Wiceprzewodniczącą i Skarbnika), członków Komisji Rewizyjnej (którzy nie mogą być równocześnie członkami Zarządu). Upraszcza to procedurę rejestracji organizacji.

Liczbę członków zarządu oraz Komisji Rewizyjnej ustala zebranie ogólne członków związku (w przypadku pierwszego zebrania – zebranie założycielskie).

W przypadku niedokonania wyboru członków organów organizacja podczas zebrania założycielskiego, Komitet Założycielski niezwłocznie po podjęciu uchwały o powołaniu organizacji, zwołuje I Ogólne Zebranie Członków. Koniecznie jest złożenie przez komitet założycielski wniosku o dokonanie rejestracji nowopowołanej organizacji w Rejestrze Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały o utworzeniu organizacji.

W przypadku braku takiego wniosku w terminie 30 dni – uchwała o utworzeniu organizacji traci moc. Do wniosku o rejestrację dobrze jest dołączyć już protokół z pierwszego zebrania wyborczego, określającego skład organów zakładowej / międzyzakładowej organizacji związkowej OZZPiP.

Sposób przeprowadzania wyborów reguluje Ordynacja wyborcza OZZPiP. Trzeba pamiętać, iż wybory przeprowadza się w sposób tajny (poprzez karty do głosowania), a kandydaci do organów Związku muszą być członkami Związku (członkostwo nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej przez zarząd danej organizacji, w drodze uchwały), muszą być także obecni na zebraniu i wyrazić zgodę na kandydowanie.

Głosuje się na poszczególnych kandydatów. Warto także pamiętać, że funkcji związkowych w organach Zakładowej / Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP nie można łączyć ze stanowiskiem kierownika zakładu pracy oraz stanowiskami kierowniczymi podległymi bezpośrednio kierownikowi zakładu pracy.

Kadencja organów trwa cztery lata od dnia wyboru. Początkiem kadencji danego organu jest moment rozpoczęcia pierwszego posiedzenia tego organu w nowej kadencji. Kadencja Prezydium danego organu jest identyczna z kadencją tego organu. Początek kadencji danej władzy jest jednocześnie momentem zakończenia poprzedniej kadencji, przy czym dopuszczalne jest niewielkie przekroczenie czteroletniego terminu kadencji, związane z kwestiami organizacyjnymi odbycia ogólnego zebrania członków związku.

Nie ma przeszkód, aby po rejestracji organizacji i poszerzeniu jej składu członkowskiego, odbyć ponownie zebranie członków i np. uchwalić zwiększenie liczebności zarządu oraz dokonać uzupełniających lub ponownych wyborów. W takim przypadku członkowie organów wybrani w ich skład w trakcie trwania kadencji, kończą kadencję wraz z upływem kadencji organu.

Ogólne zebranie członków związku dokonuje także wyborów delegatów na Zjazd Delegatów Regionu. Ich kadencja trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru delegatów nowej kadencji. Do dnia odbycia pierwszego posiedzenia zarządu organizacji w jej imieniu, organizacji działa Komitet Założycielski.

Komitet Założycielski występuje niezwłocznie o rejestrację organizacji
do Biura OZZPiP w Warszawie. Do wniosku załącza:

 

  • Oryginał protokołu Zebrania Założycielskiego Organizacji wraz z podjętymi uchwałami oraz protokołami Komisji Zebrania oraz kopią list obecności (protokół zatem winien być sporządzony przynajmniej w dwóch egzemplarzach na prawach oryginałów – jeden pozostaje w organizacji, drugi zaś dla potrzeb Rejestru OZZPiP),
  • Uchwały o ukonstytuowaniu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Organizacji, sporządzone pismem maszynowym, z podaniem danych osobowych osób wchodzących w skład organów (imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe – numery telefonów, adres email) – o ile dokonano już wyboru członków organów.

 

Biuro OZZPiP może zażądać przesłania dodatkowo urzędowo poświadczonej kopii listy obecności na zebraniu. W przypadku braków w dokumentacji założycielskiej, biuro Zarządu Krajowego zwraca się o uzupełnienie braków. Prezydium, na najbliższym posiedzeniu po złożeniu kompletnej dokumentacji dokonuje wpisu organizacji do rejestru.

Z chwilą wpisu do rejestru OZZPiP organizacja nabywa osobowość prawną i jest to wystarczająca podstawa do rozpoczęcia działalności organizacji związkowej.

Po dokonaniu wpisu Biuro OZZPiP powiadamia o tym Zarząd Regionu oraz przesyła do organizacji potwierdzenie zarejestrowania w Rejestrze OZZPiP.

O powstaniu związku należy powiadomić pracodawcę, o ile nie dokonał tego wcześniej Komitet Założycielski. Konieczne jest także imienne wskazanie członków organów związku objętych ochroną związkową (w drodze uchwały zarządu organizacji), w liczbie określonej ustawą o związkach zawodowych.

Przygotowanie i przeprowadzenie Ogólnego Zebrania Członków / Zebrania Delegatów organizacji

Komitet Założycielski występuje niezwłocznie o rejestrację organizacji
do Biura OZZPiP w Warszawie. Do wniosku załącza:

Ogólne Zebranie Członków Związku zwoływane jest przez Zarząd Organizacji, co najmniej raz na rok, a ponadto na każde żądanie Komisji Rewizyjnej, albo, co najmniej 30% członków danej organizacji.

W organizacjach zakładowych, liczących powyżej 150 członków funkcję Ogólnego Zebrania Członków pełnić może Ogólne Zebranie Delegatów, wybieranych w stosunku 1 delegat na nie mniej niż:

  1. 5 Członków – w organizacjach liczących od 151 do 500 Członków włącznie;

  2. 10 Członków – w organizacjach liczących powyżej 500 Członków.

Decyzję w tej sprawie ustanowienia Ogólnego Zebrania Delegatów podejmuje Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej w formie uchwały.
W przypadku ustanowienia Ogólnego Zebrania Delegatów, Delegatów na Ogólne Zebranie Delegatów wybierają bezpośrednio Członkowie Zakładowej Organizacji Związkowej, w sposób określony w uchwale Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej.

Zebranie winno być zwołane w zwyczajowo przyjęty sposób, zapewniający dotarcie informacji o zebraniu do wszystkich członków organizacji (np. ogłoszenie na tablicy ogłoszeniowej związku, informacja przekazana do komórek organizacyjnych), zalecamy, aby stało się to nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem zebrania. Zarząd jest zobowiązany udokumentować zawiadomienie wszystkich członków lub delegatów we wskazany sposób, np. poprzez imienne potwierdzenia otrzymania informacji na stosownych listach.

W zawiadomieniu o zebraniu należy wskazać miejsce i czas zebrania, informację czy przewidywany jest drugi termin zebrania w razie braku quorum w pierwszym terminie wraz ze wskazaniem godziny II terminu.

Ponadto należy zawrzeć w zawiadomieniu porządek obrad zebrania i ewentualną informację o miejscu wyłożenia do wglądu określonej dokumentacji (ewentualne sprawozdania, raporty itp.)

Do ważności wyborów i podejmowania uchwał, dokonywanych na zjazdach i zebraniach wszystkich szczebli, niezbędna jest obecność co najmniej połowy Członków lub Delegatów uprawnionych do głosowania, w pierwszym ogłoszonym terminie zjazdu lub zebrania.

W drugim ogłoszonym terminie, wybory i uchwały uznaje się za ważne bez względu na ilość uczestniczących Członków lub Delegatów, przy czym drugi termin winien być wskazany w treści ogłoszenia o zwołaniu zjazdu lub zebrania w pierwszym terminie, a przerwa pomiędzy pierwszym a drugim terminem nie może być krótsza niż 30 min.

Zjazd / Ogólne Zebranie Członków Związku podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Na wniosek Delegata poparty przynajmniej przez 1/10 obecnych Delegatów, zarządza się głosowanie tajne.

W sprawach osobowych zaś (wybory, odwołanie) związanych z pełnieniem funkcji w organach związku (prezydium, zarząd, komisja rewizyjna) w głosowaniu tajnym. Głosowanie tajne przeprowadza się poprzez oddanie głosu na anonimowej karcie do głosowania, w sposób zapewniający zachowanie poufności. Z zebrania musi być sporządzony protokół, do którego załącznikiem są protokoły prac komisji zebrania:

  • mandatowej,
  • wyborczej,
  • skrutacyjnej,
  • uchwał i wniosków,

z podpisami osób w nich zasiadających.

Przewodniczący zarządu organizacji (w przypadku zebrań wyborczych – nowowybrany) zobowiązany jest do przesłania wskazanych dokumentów do Biura OZZPiP wraz z innymi dokumentami zgodnie z uchwałą dotyczącą zasad rejestracji oraz wyrejestrowywania zakładowych i międzyzakładowych organizacji OZZPiP, celem dokonania zmian w Rejestrze OZZPiP.

Do pobrania: